เรื่องพัฒนาสังคม

เรื่องราวที่ใช้ได้ในการดำเนินชีวิตตามวิถี ชาวบ้าน ชื่อที่นิยมเรียกกัน เศรษฐกิจพอเพียง
โดยจะนำเรื่องราวต่างๆ เริ่มตั้งแต่ การดูแลครอบครัว   ดูแลชุมชน หมู่บ้าน  ตำบล อำเภอ
ซึ่งจะมีลำดับ เช่น การสร้างอาหาร  , การสร้างที่อยู่อาศัย , การสร้างยารักษาโรค , เครื่องนุ่งหุ่ม
ตลอดจนเรื่องของ พลังงานอื่นๆที่จำเป็น เช่น พลังงานแสงสว่าง พลังหุงต้ม พลังงานเชื้อเพลิง ฯ
จะสรรหาและนำมาจากสิ่งที่อยู่รอบตัวเรา  แสงอาทิตย์  ลม  น้ำ  ต้นไม้  ฯ.............................................................................................................................
การพัฒนาครอบครัวที่ยั่งยืน โดย คุณโจน  จันได

 
....................................................................................................................
เกษตรประณีต                                              ตัวอย่าง เกษตรประณีต

 

...................................................................................................
ชุมชนเข้มแข็ง                    ตัวอย่างชุมชนเข้มแข็ง และเป็นสุข
 
.........................................................................................
>สมุนไพรรักษาโรค                    >พลังงานเชื้อเพลิง
 
>พลังงานหุงต้ม
 

.......................................................................................

 

 

.......................................................................................