ศูนย์ภูพาน

วัตถุประสงค์1.เพื่อให้เป็นสถานศึกษา ทดลอง ด้านการพัฒนาทุกรูปแบบ
และถ่ายทอดเทคโนโลยีแผนใหม่ให้แก่เกษตรกร
2.เพื่อส่งเสริมให้มีการบำรุงรักษาและพัฒนาป่าไม่ในเขตปริฆณฑลของศูนย์ฯ
ภูพาน ด้วยระบบชลประทาน
3.เพื่อการส่งเสริมให้มีการปลูกพืชเศรษฐกิจและนำผลผลิตทางการเกษตรมาแปรรูปเป็นสินค้าเกษตรกรรม
4.เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอาชีพทางการเกษตรต่างๆ
เช่น กสิกรรม การประมง การปศุสัตว์ เป็นต้น ติดตามข้อมูลเพิ่มเติม
http://puparn.rid.go.th/puparn/

ไม่มีความคิดเห็น: